04/23 

2020 m. balandžio 20 d. Trakų  kredito unijoje įvyko kredito unijos narių pakartotinas visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.  Dėl paskelbto LR karantino sąlygų, skelbtame pirmajame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime, vykusiame  2020 m. balandžio 10 d. iki 17.00 val.  raštu nuotoliniu būdu balsavo 75 nariai.  Pakartotino visuotino ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo metu pagal pateiktą susirinkimo darbotvarkę raštu nuotoliniu būdu balsavo 139 nariai.  Pagal skelbtą  pirmąjį ir pakartotiną visuotinį kredito unijos narių susirinkimus raštu nuotoliniu būdu iš viso balsavo  214 (du šimtai keturiolika) asmenų, tačiau 26 (dvidešimt šeši) balsavimo biuleteniai buvo sugadinti. Iš jų: balsavime dalyvavo 3 (trys) asocijuoti  juridiniai asmenys, 8 (aštuoni) asmenys, kurie nėra kredito unijos nariai, 15 (penkiolika) balsavimo biuletenių buvo sugadinti (dalis biuletenio arba prašymo neužpildyta, pasirinkta du pirmininkai, kai pagal kredito unijos įstatus gali būti tik vienas valdybos, stebėtojų tarybos ar paskolų komiteto pirmininkas, subraukyti biuleteniai, prašyme ir balsavimo biuletenyje nesutampa balsuotojo pavardė).

Kredito unijos narių visuotinio ataskaitinio – rinkiminio  susirinkimo darbotvarkėje paskelbtiems klausimams pritarė 188 (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni) arba 12,4 % kredito unijos narių, balsavusių raštu nuotoliniu būdu.

Dėl karantino nustatytų sąlygų atvykusių į kredito unijos visuotinį ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą nebuvo. Kredito unijos nariams apie visuotinio ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo laiką ir vietą pranešta laiku ir tinkamai. Kvorumas yra.

Trakų kredito unijos visuotinio ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo priimti nutarimai:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. Metinės finansinės atskaitomybės rinkinys ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projektas patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priimtas.
  6. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  7. Į kredito unijos valdybą išrinkti šie nariai: Jadvyga Dzencevičienė, Albertas Amšiejus, Vytautas Zalieckas, Janė Budrevičienė ir Violeta Nairanauskienė. Į valdybos pirmininkus išrinkta Jadvyga Dzencevičienė.
  8. Į kredito unijos stebėtojų tarybą išrinkti šie nariai: Sergiejus Stankevičius, Vytautas Petkevičius, Nijolė Zubrickienė. Į stebėtojų tarybos pirmininkus išrinktas Vytautas Petkevičius.
  9. Į kredito unijos paskolų komitetą išrinkti šie nariai: Laima Kamaitienė, Nijolė Juodienė ir Audra Kurdzikauskienė. Į kredito unijos paskolų komiteto pirmininkus išrinkta Laima Kamaitienė.
  10. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Daugiau svarstomų klausimų darbotvarkėje nebuvo.

Daugiau informacijos kreipkitės į Trakų  kredito unijos administraciją adresu: Vytauto 19-1, Trakai.  Tel. pasiteiravimui  – 8 528 51234, el.p. trakai@lku.lt