08/04 

Trakų kredito unija –  bendruomeninis bankelis lanksčiai reaguoja į LR Vyriausybės paramą ir skatina kredito unijos narius ja naudotis. Šiandieną kredito unijos nariai yra susidomėję finansine paskata, įsigyjant pirmąjį būstą jaunoms šeimoms, todėl norėčiau plačiau apie tai paaiškinti.

LR Vyriausybės parama pirmąjį  būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama,  vadovaujantis LR finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu.  Labai džiaugiuosi, suteikusi galimybę jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus, gauti šią Valstybės paramą.  Antai, 25 proc. suteikto kredito vertės subsidiją gavo du vaikus auginanti   Miglės ir Manto Babaičių šeima iš Aukštadvario,  30 proc. subsidijos nuo suteikto kredito vertės jau laukia tris vaikus auginanti Vaidos ir Dainiaus Brazionių šeima iš Prienų rajono savivaldybės Stakliškių mstl.

Dabartiniu metu dalis LR šeimų emigraciją pasirenka, norėdamos užsidirbti nuosavam būstui. Siekiant išsaugoti jaunas šeimas ir suteikti joms galimybę auginti vaikus savo Tėvynėje,  jaunoms šeimoms, norinčioms gyventi Lietuvos regionuose yra teikiamos subsidijos.

Primenu, kad teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka  šiuos reikalavimus:

 • Prašymo pateikimo metu atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtintą jaunos šeimos apibrėžimą. Jauna šeima – tai šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 36 metų;
 • Nė vienas jaunos šeimos narys iki kreipimosi į savivaldybės administraciją dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto. Jeigu asmens nuosavybės teise turėtas ar asmeniui nuosavybės teise priklausantis būstas atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio 2 punkto b papunktyje nustatytus būsto požymius (būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turėtų / turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, buvo / yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turėtas / turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, buvo / yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų), laikoma, kad jauna šeima atitinka šiame punkte nustatytą reikalavimą;
 • Įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė;
 • Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Subsidija yra suteikiama šioms jaunoms šeimoms|:

 • Neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
 • Auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
 • Auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
 • Auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis asmuo iki 36-erių. Kai šeimoje, gavusioje finansinę paskatą, gimsta trečias arba daugiau vaikų, dėl papildomos subsidijos jie gali kreiptis iki 40 metų (įskaitytinai).

Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.

Dažnai manęs klausia – nuo ko pradėti. Paaiškinu kokie turi būti žengiami dėl subsidijos suteikimo pagrindiniai žingsniai:

 • Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.
 • Jauna šeima deklaruoja šeimos turtą VMI prie FM ir užpildo prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai pagal gyvenamąją vietą savo rajono savivaldybėje. Tuomet savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui, laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu.
 • Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į Trakų kredito uniją dėl pažymos aktyvavimo.
 • Per keturis mėnesius nuo pažymos aktyvavimo jauna šeima su kredito unija sudaro kreditavimo sutartį.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito unijai. Tuomet kredito unija subsidijos lėšomis dengia suteikto kredito dalį.

Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmajam būstui pirkti arba būstui pirkti ir statyti, iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos kredito unijai  privalo pateikti VĮ „Registro  centras“ Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas.  Perkant būstą su Valstybės parama, nereikia turėti 15 proc. nuosavų lėšų, jas dengia gauta subsidija.

Informuoju, kad  jauna šeima prašyme privalo pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Jeigu per keturis mėnesius nuo pažymos aktyvavimo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) jauna šeima su kredito unija  nesudaro kreditavimo sutarties, lėšų subsidijai gauti sumos rezervavimas SPIS automatiškai nustoja galioti ir jauna šeima dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gali kreiptis iš naujo. Jei finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gavusios jaunos šeimos, norėdamos per pirmuosius 10 metų nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos perleisti kito asmens nuosavybėn už būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti įsigytą būstą, privalo kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kredito davėjui subsidiją. Aišku, yra keletą išimčių, kai subsidijos grąžinti nereikia.

Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Ji būtų išmokama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo būsto kredito suteikimo dienos. Sklypui, kuriame turi būti statomas jaunos šeimos būstas, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos.

Noriu jums pabrėžti, kad  parama būtų skiriama įsigyjant pirmą būstą tik regione: kompensacijos nebus taikomos įsigyjant būstą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestuose, Druskininkuose, Birštone, Neringoje, Trakų mieste, Lentvaryje, taip pat dalyje Utenos ir Palangos miestų.

Mielieji, jeigu norite gauti Valstybės paramą, prieš pirkdami būstą, turite derinti su savivaldybe ir su kredito įstaiga. O jei paskubėjote nusipirkti patalpas nesuderinę, tuomet jokios paramos negausite. Kad nepadarytumėte klaidų,  mielai priimsime Jus nemokamai konsultacijai, jeigu atvyksite į Trakų kredito uniją adresu: Vytauto g.19-1, Trakai. Tel. pasiteiravimui 8 528 51234, el.p. trakai@lku.lt.

Administracijos vadovė  Jadvyga Dzencevičienė

P.S. J. Dzencevičienės nuotraukoje:  30 proc. finansinės paskatos  pirmajam būstui įsigyti laukia tris vaikučius auginanti Vaidos ir Dainiaus Brazionių šeima.