01/29 

Nors rimtas išdaigas krečia žiema, Lietuvos ūkininkai jau žvalgosi į laukus. Daugelis  jau planuoja būsimus darbus, inventorizuoja atsargas.

Deja, pastarieji dveji metai ne visiems ūkininkams buvo sėkmingi. Plačiai įsisiautėjusi pandemija atnešė nemažai rūpesčių  tiek verslo įmonėms, tiek ir ūkininkams. Kad sėkmingai vyktų ūkio plėtra, daugelis ūkininkų, nukentėjusių nuo „COVID-19“ protrūkio, kreipėsi į kredito unijas, ieškodami paramos.   Trakų kredito unija, sėkmingai aptarnaujanti Trakų rajono ir besiribojančių rajonų fizinius ir juridinius asmenis, kartu su Lietuvos centrinės kredito unijoje esančiomis dar 16 kredito unijų,  teikia pagalbą ūkininkams, nukentėjusiems nuo „COVID – 19“  protrūkio. Tarpininkaujant Lietuvos centrinei kredito unijai, pasirašėme sutartį su nacionaline plėtros įstaiga,  UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“  (ŽŪPGF) dėl lėšų skyrimo pagal skatinamąją priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“.  Trakų kredito unija išdavė pirmąjį lengvatinį kreditą besiribojančio Šalčininkų rajono ūkininkui, nukentėjusiam nuo „COVID-19“ ligos protrūkio.

2020 metais Lietuvos Respublikoje buvo panaudota visos lėšos Lietuvos ūkininkams remti.   Pradėjus įgyvendinti šią skatinamąją finansinę priemonę, lengvatinės paskolos sulaukė didelio susidomėjimo ir iki metų pabaigos ŽŪPGF dėl šių paskolų 17-oje LCKU grupės kredito unijų buvo pasirašytos 88 kreditų sutartys už beveik 9 mln. Eur. Atsižvelgiant į tai, LR Vyriausybės sprendimu šiai finansinei priemonei skiriama finansavimo suma iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšų buvo padidinta.      Lengvatiniai kreditai pagal šią priemonę teikiami žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse veikiantiems ūkio subjektams,  ūkininkams.

2021 m. pradžioje  ŽŪPGF  paskelbė apie papildomai skirtas beveik 45 mln. eurų lėšas pagal šią minėtą skatinamąją finansinę priemonę. Dabartiniu metu yra vykdoma finansų tarpininkų atranka priemonės įgyvendinimui ir šių lėšų išskolinimui. Atrenkant finansines institucijas, galinčias teikti paramą, aktyviai dalyvauja Lietuvos centrinė kredito unija, o kartu ir mes – Trakų kredito unija.  Priminsiu, kad pagal minėtą finansinę priemonę lengvatiniai kreditai yra skiriami ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, patyrusiems likvidumo problemų dėl viruso (COVID-19) ligos protrūkio.  Kredito gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinio kredito iki 1 mln. eurų sumos, laikotarpiui  iki 36 mėn.  Kreditams yra nustatytos fiksuotos metinės palūkanų normos – jos priklausomai nuo kredito gavėjo dydžio ir kredito trukmės svyruoja tik tarp 0,1 ir 0,19 proc., o kredito administravimo mokestis kredito gavėjui yra taikomas iki 2 proc. (tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų).  Atkreipiu dėmesį, kad  kreditas suteikiamas, neįkeičiant turto. Tai iš tikrųjų yra didžiulė parama ūkininkams, kuria labiausiai siūlyčiau suskubti pasinaudoti saviems – Trakų rajono ūkininkams.

Kreditas pagal Finansinę priemonę gali būti suteikiamas ir kredito sutartis gali būti sudaroma, jeigu yra įgyvendinamos visos tam tinkamumo sąlygos:

  • kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus), savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu;

  • pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
  • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus, ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc.;

  • ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Paramos besikreipiantys ūkio  subjektai  privalo būti  įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Lengvatinių kreditų gavėjai „ COVID-19“  ligos protrūkio laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki paraiškos kreditui gauti pateikimo patyrė sunkumų ir atitinka vieną iš šių sąlygų:

  • skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1. Atitikimas reikalavimui vertinamas pagal kredito gavėjo pateiktas finansines ataskaitas už einamųjų metų ataskaitinį ketvirtį prieš pateikiant paraišką kreditui gauti;

  • skolos rodiklio reikšmė (įsipareigojimai / turtas) yra didesnė nei 0,6. Atitikimas reikalavimui vertinamas pagal kredito gavėjo pateiktas finansines ataskaitas už einamųjų metų ataskaitinį ketvirtį prieš pateikiant paraišką kreditui gauti;

Kreditas negali būti teikiamas ūkio subjektams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal tam tikrą Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę, jei pagal tą priemonę yra teikiami kreditai apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Visais atvejais kredito suma vienam kredito gavėjui negali viršyti 1 000 000 (vieno milijono) Eur. Kredito suma apskaičiuojama pagal kredito gavėjo nurodytus poreikius likvidumui užtikrinti, pagal kuriuos per ateinančius 18 mėnesių nuo kredito  suteikimo būtų padengtos kredito gavėjo patirtos išlaidos ar planuojamos patirti išlaidos:  darbuotojų darbo užmokesčiui (ne daugiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui), kurui ir elektros energijai ūkio reikmėms, trąšoms, augalų apsaugos priemonėms, dauginamajai medžiagai (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti ir kt.), auginimo terpei ir indams, skirtiems augalams daiginti ir auginti, pašarams ir (ar) jų priedams, medžiagoms, skirtoms pašarams ruošti,  žemės ūkio technikos ar žemės ūkio įrangos atsarginėms dalims, biologiniam turtui, veterinarinėms priemonėms, žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkamai jų pagamintai produkcijai, kredito administravimo mokesčiams, kitas išlaidas, reikalingas ūkinei veiklai tęsti.

Kreditas gali būti teikiamas ne ilgesniam kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui. Kredito sutarties terminas gali būti keičiamas  ar pratęsiamas, prieš tai suderinus su ŽŪPGF ir gavus raštišką ŽŪPGF sutikimą, tačiau bet kuriuo atveju kredito sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai,  skaičiuojant nuo pradinės kredito sutarties sudarymo dienos. Vienam kredito gavėjui iš finansinės priemonės lėšų gali būti suteikiamas vienas kreditas.

Mielieji, tai iš tiesų labai reikšminga parama Lietuvos ūkininkams. Kreditų gavimu suinteresuotus Trakų rajono ūkininkus, ilgai nelaukus, kviečiu kreiptis  į Trakų kredito uniją. Operatyviai Jus informuosime, kuomet bus galima pradėti lengvatinių kreditų gavimo procedūras.

 

Nuotraukoje:  Šalčininkų rajono ūkininkas Giedrius Kazakevičius, pirmasis pasinaudojęs parama dėl „COVID-19 protrūkio.

Pagarbiai,

Trakų kredito unijos valdybos pirmininkė, administracijos vadovė Jadvyga Dzencevičienė