02/23 

Šių metų kovo 17 d. 17.30 val. (Vytauto g. 19-1, Trakai) šaukiamas Trakų kredito unijos  eilinis visuotinis narių susirinkimas,  numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinės finansinės atskaitomybės rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. Kredito unijos nuosavo kapitalo mažesnio už pajinį kapitalą tvirtinimas.
  7. 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” 2.2.8 p.), prašome Trakų kredito unijos narių visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Trakų kredito unijos interneto svetainėje adresu žiurėti čia arba klientų aptarnavimo vietoje – centrinėje Trakų kredito unijos buveinėje adresu: Vytauto 19-1, Trakai.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-03-17 17.30 val. ir įmesti į Trakų kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus (pasirašytus kvalifikuoti elektroniniu parašu) atsiųsti el.paštu trakai@lku.lt.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesurinkus kvorumui, pakartotonis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas šių metų kovo 26 d. 17.30 val., numatant tą pačią darbotvarkę.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys (jo įgaliotinis) privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o įgaliotinis –  atstovavimo pagrindą (notaro patvirtintą įgaliojimą).

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotini narių susirinkimą – administracijos vadovė Jadvyga Dzencevičienė, tel. Nr. +370 528 51234, mob. tel. Nr. +370 65232576, el. p. trakai@lku.lt.