Naujienos

Šaukiamas Trakų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2022 metų balandžio 1 d. 17.00 val. Trakų kredito unijoje adresu: Vytauto g. 19-1, Trakai šaukiamas Trakų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 8. Dėl kredito unijos nuosavo kapitalo, mažesnio už kredito unijos pajinį kapitalą.
 9. Pajinio kapitalo grąžinimo kredito unijos nariams tvarkos tvirtinimas.
 10. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
 11. Neaktyvių kredito unijos narių, nevykdančių LR Kredito unijų įstatymo, Trakų kredito unijos įstatų ir pinigų plovimo prevencijos reglamentų pagal principą „Pažink savo klientą“, išbraukimas iš kredito unijos narių sąrašų.
 12. Diskusijos, informacijos pateikimas.

  Nesurinkus kvorumo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas šių metų balandžio 8 d. 17.00 val. Trakų meno mokyklos didžiojoje salėje, adresu: Karaimų g. 10, Trakai, numatant tą pačią darbotvarkę.

Maloniai prašome Trakų kredito unijos narius dalyvauti visuotiniame narių susirinkime arba visais visuotinio susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais balsuoti raštu.
Bendrąjį balsavimo biuletenį ir prašymą balsuoti iš anksto galėsite rasti Trakų kredito unijos interneto svetainėje adresu www.trakuunija.lku.lt (žiūrėti čia: Prašymas / Biuletenis ) arba klientų aptarnavimo vietoje – centrinėje Trakų kredito unijos buveinėje adresu: Vytauto 19-1, Trakai.
Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius ir prašymus balsuoti iš anksto prašome pristatyti iki pakartotino visuotinio susirinkimo datos – 2022 m. balandžio 8 d. į kredito uniją arba pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu atsiųsti el. paštu [email protected]
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.
Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys (jo įgaliotinis) privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o įgaliotinis – atstovavimo pagrindą (notaro patvirtintą įgaliojimą).
Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotini narių susirinkimą – administracijos vadovė Jadvyga Dzencevičienė, tel. Nr. +370 528 51234, mob. tel. Nr. +370 65232576, el. p. [email protected]

Atgal