Naujienos

Šaukiamas Trakų kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Trakų kredito unijos narių dėmesiui!

 Šių metų balandžio 6 d. 17.30 val. Trakų kultūros rūmuose, adresu: Vytauto g. 69, Trakai vyks  pakartotinis eilinis visuotinis  narių susirinkimas, numatant tą pačią darbotvarkę:

 1. Dėl susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir  KU nario, pasirašytinai patvirtinančio VNS protokolą,  rinkimų.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.
 7. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 8. Dėl valdybos narių ir pirmininko atšaukimo.
 9. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimai.
 10. Dėl paskolų  komiteto narių ir pirmininko atšaukimo.
 11. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai.
 12. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 13. Dėl Trakų kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
 14. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir  pažeidžiančių kredito unijos įstatus, šalinimo iš kredito unijos.
 15. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

Norėdami balsuoti iš anksto, prašome pateikti prašymą balsavimo biuleteniui išduoti, kurį rasite čia arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu Vytauto 19-1, Trakai. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti į kredito uniją iki 2023-04-06, 17:00 val. arba iš anksto atsiųsti tik registruotu paštu nurodytu adresu: Vytauto g. 19-1, Trakai.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys (jo įgaliotinis) privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o įgaliotinis – atstovavimo pagrindą (notaro patvirtintą įgaliojimą).

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotini narių susirinkimą:  valdybos pirmininkė Jadvyga Dzencevičienė,  mob. tel. Nr. +370 65232576, el. p. [email protected].

Atgal