Naujienos

Trakų kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

 IŠRAŠAS

TRAKŲ KREDITO UNIJOS

PAKARTOTINIS EILINIS VISUOTINIS KREDITO UNIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO

P R O T O K O L A S    Nr. VNS-02

2022-04-08

Trakai

       Susirinkimo pradžia: 17:00 val.

       Susirinkimo pabaiga: 19:00 val.

       Susirinkimo vieta: Trakų meno mokyklos aktų salė ( Karaimų  g. 10, Trakai).

Narių registro duomenimis 2022 m. balandžio 8 d. Trakų kredito unijoje yra 1427 tikrieji kredito unijos nariai, turintys balsavimo teisę. Valdybos pirmininkė, administracijos vadovė Jadvyga Dzencevičienė, patikrinusi Trakų kredito unijos pirmojo eilinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2022 m. balandžio 1 d. (protokolo Nr. VNS-01) ir pakartotinio eilinio visuotinio kredito unijos narių susirinkimo, vykusio 2022 m. balandžio 8 d.  balsavimo biuletenių išdavimo registrą, patvirtino, kad balsavime pagal visuotinio kredito unijos narių susirinkimo numatytą darbotvarkę iš anksto balsavo iš viso 109 (vienas šimtas devyni) kredito unijos tikrieji nariai, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį.  Eiliniame pakartotiniame visuotiniame susirinkime dalyvavo 20 (dvidešimt)  kredito unijos  narių, tačiau kredito unijos narė Ona Dulkienė  yra prabalsavusi išankstinio balsavimo metu, dėl to jos balsas visuotinio susirinkimo metu yra neužskaitomas.  Iš viso kredito unijos eiliniame pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 128 (Vienas šimtas dvidešimt aštuoni)  tikrieji kredito unijos nariai.  Kvorumas yra.

Kredito unijos visuotiniame susirinkime svečio teisėmis dalyvauja kredito unijos „Magnus“ valdybos pirmininkas Mantas Janavičius.

Susirinkimo pirmininkas: Vytautas Petkevičius  (pritarta vienbalsiai).

Susirinkimo sekretorė: Inga Jacunskaitė (pritarta vienbalsiai).

Susirinkimo atstovu pasirašyti pakartotinio eilinio visuotinio susirinkimo protokolą balsų     dauguma išrinkta kredito unijos narė Danutė Amšiejienė. (balsavo „Už“-13  kredito unijos narių, balsavo „Prieš“ – 2 kredito unijos nariai,  „Susilaikė“  – 4 kredito unijos nariai).    

SVARSTYTA.  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA. Įvertinti 2021 m. stebėtojų tarybos ataskaitą teigiamai. (Ataskaita pridedama).

BALSAVIMO REZULTATAI:  dėl 2021 m. stebėtojų tarybos ataskaitos įvertinimo:

„Už“ – 125 kredito unijos nariai (109 balsavo išankstiniais balsavimo biuleteniais).

„Prieš“ – 2 kredito unijos nariai.

„Susilaikė“ – 1 kredito unijos narys.

SVARSTYTA.  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA. Įvertinti 2021 m. vidaus audito tarnybos ataskaitą teigiamai. (Ataskaita pridedama).

BALSAVIMO REZULTATAI:  dėl 2021m. vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimo:

Vienbalsiai „Už“.

SVARSTYTA.  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA.  Įvertinti 2021 m. valdybos ataskaitą teigiamai. (Ataskaita pridedama).

BALSAVIMO REZULTATAI:  dėl 2021 m. valdybos ataskaitos įvertinimo:

 „Už“  –  124 kredito unijos nariai (109 balsavo išankstiniais balsavimo biuleteniais).

„Prieš“– 2 kredito unijos nariai.

„Susilaikė“ – 2 kredito unijos nariai.

SVARSTYTA. 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA. 2021 m. paskolų komiteto veiklos ataskaitą vertinti teigiamai (ataskaita pridedama).

BALSAVIMO REZULTATAI:  dėl 2021 m. paskolų komiteto ataskaitos įvertinimo:

 „Už‘ – 127 kredito unijos nariai (109 balsavo išankstiniais balsavimo biuleteniais).

„Susilaikė“ – 1 kredito unijos narys.

SVARSTYTA. 5. 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.

 5.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagal pateiktą projektą patvirtinimas.

NUTARTA. Patvirtinti 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą (metinių finansinių ataskaitų rinkinys pridedamas).

BALSAVIMO REZULTATAI: dėl 2021 m.  metinių finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimo: vienbalsiai „Už“.

SVARSTYTA.  5.2. 2021 m. pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) pagal pateiktą nutarimo projektą tvirtinimas.

NUTARTA. Patvirtinti Trakų kredito unijos 2021 metų pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projektą. (projektas pridedamas).

BALSAVIMO REZULTATAI:  dėl 2021 m. pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) pagal pateiktą nutarimo projektą.

 „Už“ – 126  kredito unijos nariai (109 balsavo išankstiniais balsavimo biuleteniais).

„Prieš“ – 1 kredito unijos narys.

„Susilaikė“  – 1 kredito unijos narys.

SVARSTYTA. 6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA. Patvirtinti 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą (sąmata pridedama).

Balsavimo rezultatai: :  dėl 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo:

 „UŽ“ – 127 kredito unijos nariai (109 balsavo išankstiniais balsavimo biuleteniais).

„Susilaikė“  – 1 kredito unijos narys.

SVARSTYTA. 7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

NUTARTA. Suteikti įgaliojimus kredito unijos valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Balsavimo rezultatai: vienbalsiai „Už“.

SVARSTYTA. 8. Dėl kredito unijos nuosavo kapitalo, mažesnio už kredito unijos pajinį kapitalą.

NUTARTA. Pritarti kredito unijos nuosavam kapitalui, mažesniam už pajinį kapitalą ir jo didinimo projektui  (projektas pridedamas).

BALSAVIMO REZULTATAI:  dėl 2021 m. kredito unijos nuosavo kapitalo, mažesnio už pajinį kapitalą  didinimo projektui:

 „Už“ – 125 kredito unijos nariai (109 balsavo išankstiniais balsavimo biuleteniais).

„Prieš“ – 3 kredito unijos nariai.

SVARSTYTA. 9. Pajinio kapitalo grąžinimo kredito unijos nariams tvarkos tvirtinimas.

NUTARTA. Patvirtinti kredito unijos pajinio kapitalo grąžinimo kredito unijos nariams tvarką.

Balsavimo rezultatai: dėl pajinio kapitalo grąžinimo kredito unijos nariams tvarkos tvirtinimo:

 „Už“ – 124 kredito unijos nariai (109 balsavo išankstiniais balsavimo biuleteniais).

„Prieš“ – 3 kredito unijos nariai.

„Susilaikė“ – 1 kredito unijos narys.

SVARSTYTA. 10. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

NUTARTA. Patvirtinti kredito unijos įstatų naują redakciją (kredito unijos įstatų nauja redakcija pridedama).

Balsavimo rezultatai: dėl kredito unijos įstatų naujos redakcijos:

 „Už“ – 127 kredito unijos nariai  (109 balsavo išankstiniais balsavimo biuleteniais).

„Susilaikė“ – 1 kredito unijos narys.

SVARSTYTA. 11. Neaktyvių kredito unijos narių, nevykdančių LR Kredito unijų įstatymo, Trakų kredito unijos įstatų ir pinigų plovimo prevencijos reglamentų pagal principą „Pažink savo klientą“, išbraukimas iš kredito unijos narių sąrašų.

NUTARTA. Išbraukti iš kredito unijos narių 230 (du šimtus trisdešimt) neaktyvių kredito unijos narių, nevykdančių LR Kredito unijų įstatymo, Trakų kredito unijos įstatų ir pinigų plovimo prevencijos reglamentų pagal principą „Pažink savo klientą“ (sąrašas pridedamas).

Balsavimo rezultatai: dėl neaktyvių kredito unijos narių, nevykdančių LR Kredito unijų įstatymo, Trakų kredito unijos įstatų ir pinigų plovimo prevencijos reglamentų pagal principą „Pažink savo klientą“, išbraukimo iš kredito unijos narių sąrašų:

 „Už“ – 124 kredito unijos nariai  (109 balsavo išankstiniais balsavimo biuleteniais).

„Prieš“ – 3 kredito unijos nariai.

„Susilaikė“ – 1 kredito unijos narys.

SVARSTYTA. 12. Diskusijos, informacijos pateikimas.

Susirinkimo pirmininkas Vytautas Petkevičius paklausė susirinkimo dalyvių ar turi dar kokių klausimų. Kadangi klausimų daugiau nebuvo, susirinkimo pirmininkas siūlė baigti eilinį pakartotinį visuotinį kredito unijos narių susirinkimą.

Susirinkimo pirmininkas                (parašas)                                         Vytautas Petkevičius

Susirinkimo sekretorė                     (parašas)                                         Inga Jacunskaitė

Visuotinio narių susirinkimo išrinkta atstovė

  pasirašyti protokolą                     (parašas)                                            Danutė Amšiejienė.

Parašai yra.

Išrašas tikras:                                                                        Jadvyga Dzencevičienė

Atgal