Naujienos

Trakų kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

TRAKŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI!

Pateikiame informaciją apie 2023 m. balandžio 6 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio kredito unijos narių susirinkimo priimtus sprendimus:

 1. Kredito unijos valdybos 2022 m. ataskaita įvertinta teigiamai.
 2. Vidaus audito tarnybos 2022 m. ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. Paskolų komiteto 2022 m. ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarka.
 5. Patvirtintas kredito unijos 2023-2025 m. veiksmų planas, kai unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis už pajinį kapitalą.
 6. Patvirtinta 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
 7. Atšaukta valdybos pirmininkė ir valdybos nariai iš užimamų pareigų, bet ne anksčiau nei naujai išrinkti valdybos nariai gaus Lietuvos banko leidimą eiti Trakų kredito unijos vadovų pareigas.
 8. Į kredito unijos valdybą išrinkti šie nariai: Rima Čižienė, Laurynas Grauslys, Vincas Grauslys, Gintarė Janavičienė, Mantas Janavičius.
 9. Kredito unijos valdybos pirmininku išrinktas Mantas Janavičius.
 10. Atšaukta paskolų komiteto pirmininkė ir paskolų komiteto nariai iš užimamų pareigų, bet ne anksčiau nei naujai išrinkta paskolų komiteto pirmininkė gaus Lietuvos banko leidimą eiti Trakų kredito unijos vadovo pareigas.
 11. Į kredito unijos paskolų komitetą išrinkti šie nariai: Inga Jacunskaitė, Danguolė Šniukaitė ir Ramutė Umivalnikienė.
 12. Kredito unijos paskolų komiteto pirmininke išrinkta Danguolė Šniukaitė.
 13. Kredito unijos valdybai suteikti įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 14. Patvirtinta kredito unijos įstatų nauja redakcija.
 15. Įgaliotas administracijos vadovas pasirašyti naujos redakcijos įstatus ir juos registruoti VĮ „Registrų centras“.
 16. Pašalinti 106 (vienas šimtas šeši) kredito unijos nariai, nevykdantys savo pareigų ir pažeidžiantys Kredito unijos įstatus.
 17. Pateikta informacija visuotinio susirinkimo nariams apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

Išsami informacija apie priimtus sprendimus teikiama tel. +370 528 51234.

Atgal